Long Vuong 1.0.3 [free]

Description

Long Vương đánh cá-trò chơi nhiều người chơi cùng nhiều loại cách chơi
Hình tượng và cách chơi mới! Mẫu kinh điển,mẫu cũ,mẫu BOSS,nhiều loại cách chơi hưởng thụ thú vị đánh cá! Đánh cá cao thủ có thể mạnh dạn biểu hiện kỹ năng đánh cá.Số pháo
to nhất để người chơi trong quá trình thể nghiệm vui sướng hơn.BOSS siêu to sẽ đúng giờ xuất hiện quấy nhieeuxcar thế giới đáy biểu,người chơi có thể dùng cấp tốc、đình
tranh、pháo phạm vi、pháo tia 3 loại kỹ năng đặc biệt đánh hạ BOSS.


Dragon King fish-multiplayer game with a variety of ways to play
New visuals and ways to play! Classic samples, old models, BOSS samples, many kinds of interesting ways to enjoy fishing! High-level fishing can boldly display fishing
skills.The largest number of cannon to players in the process of experience more fun.BOSS super large will punctually appear to harass the world at the bottom of the
table, players can Use speed 、 suspension artillery 、 artillery range tia artillery beam 3 types of special skills to defeat BOSS.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Long Vuong
  • Category: Arcade & Action
  • App Code: net.long_vuong_new
  • Version: 1.0.3
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 24.77 MB
  • Updated: 2019-11-11