برنده باش 1.2.2 [free]

Description

حتماً راهنمای ورود به مسابقه را دقیق بخوانید
این اپلیکیشن تنها راه رسمی ورود به مسابقه بزرگ برنده باش با بازی آقای محمدرضا گلزار است که از شبکه سوم سیما نمایش داده می شود.(هم شرکت کنندگان هم تماشاچیان)
برای حضور در مسابقه باید پس از نصب این اپلیکیشن به بازی بپردازید و سوالاتی را پاسخ دهید تا امتیاز خود را افزایش دهید.
در ابتدا به شما 5 سوال رایگان داده می شود و در صورتی که به هر سوال پاسخ صحیح بدهید تعداد سوالات مجاز شما کم نخواهد شد ولی در صورتی که پاسخ غلط بدهید یا در صورتی که سوال را
بدون پاسخ رد کنید یک سوال از سوالات شما کسر خواهد شد.
هر پاسخ صحیح 100 امتیاز ، هر پاسخ غلط 5 امتیاز و در صورتی که سوال را بدون پاسخ رد کنید 20 امتیاز به شما تخصیص داده خواهد شد.
به ازای هر 1000 امتیاز شما یک کد قرعه کشی خواهید گرفت.
هر هفته به صورت قرعه کشی از بین کاربران این اپلیکیشن 250 نفر به قید قرعه انتخاب خواهند شد تا به عنوان تماشاچی در استودیو حضور داشته باشند. شرط حضور در این قرعه کشی کسب
حداقل یک کد قرعه کشی (1000 امتیاز) می باشد.
هر هفته دو مسابقه برگزار خواهد شد و دو شرکت کننده در این مسابقه حضور خواهند داشت. هر هفته 6 نفر که بیشترین امتیاز را در طول هفته کسب کرده اند برای مسابقه بزرگ دعوت خواهند
شد تا شانس خود را برای جایزه 1 میلیارد ریالی بیازمایند.
در پایان هر هفته و پس از انتخاب افراد برتر ، کد های قرعه کشی تا پایان فصل در حساب شما خواهد ماند ولی امتیازات شما صفر خواهد شد تا در هفته بعدی شانس رشد برای تمامی کاربران
مجدد برابر شود.
در پایان هر فصل یک قرعه کشی بزرگ بین کاربران انجام خواهد شد که جوایز آن از شبکه سوم سیما اعلام عمومی می گردد.
در صورتی که با پاسخ دادن به سوالات غلط یا بدون پاسخ رد کردن سوالات ، دیگر سوالی برای پاسخ باقی نماند می توانید از طریق زیر سوالات جدید به دست بی آورید :
با تماشای ویدئو به صورت رایگان 3 سوال بگیرید.
با دعوت از دوستانتان 10 سوال رایگان بگیرید (این بخش بزودی راه اندازی خواهد شد)
با نصب اپلیکیشن های پیشنهادی 20 سوال رایگان بگیرید (این بخش بزودی راه اندازی خواهد شد)
می توانید بسته های سوال را خریداری کنید و از 30 سوال تا 1440 سوال را به راحتی به دست آورید.
نکته : با خرید بسته های سوال از 1 کد قرعه کشی هدیه تا 1440 کد قرعه کشی هدیه نصیب شما خواهد شد. ضمناً با پاسخ دادن به سوالات می توانید امتیاز بیشتر کسب کنید و به ازای هر
1000 امتیاز یک کد قرعه کشی دیگر علاوه بر کد های هدیه دریافت کنید.


Be sure to read the FAQ Login exact match
It's the only official way to a big race to be won by playing Mr. MR.G that the third network Sima is displayed. (Both participants in the audience)
To participate in the contest must then install this app to play and answer questions to increase your score.
First you 5 questions of free will and if they answer every question correctly the number of questions allowed slow you will not be, but if the answer is wrong, or if you
have questions without answers reject a question of your questions deduction will be.
Each correct answer 100 points, each wrong answer 5 points and if they reject questions unanswered 20 points will be assigned to you.
For every 1000 points you receive a lottery code.
Each week draw from the users of the app will be selected by lot 250 people to attend as spectators in the studio. The condition of the lottery earn at least a draw Code
(1000 points) is.
Every week two competitions will be held and the two companies will participate in this contest. Every week 6 people who have earned the most points during the week for
the competition will be invited to try their luck for the prize of 1 billion riyals.
At the end of each week, and then select the top people, the code lottery until the end of the season will remain in your account but your score will be zero next week, a
chance to re-fold growth for all users.
At the end of each season will be a big draw among users that the third network television awards will be announced publicly.
If you answered the questions incorrectly denied or unanswered questions, other questions to answer can not remain under the new questions through the never-get:
3 questions for free by watching your video.
Invite your friends for free with 10 questions (this section will be launched soon)
With the free app offers you 20 questions (this section will be launched soon)
You can buy packets questions and 30 questions to 1440 questions to gain comfort.
Note: To buy gift packets question from 1 to 1440 code code lottery draw gift will be yours. In addition to answering questions can earn more points and for every 1000
points, a draw code besides get gift codes.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: برنده باش
  • Category: Casual
  • App Code: com.arian.mytvshow
  • Version: 1.2.2
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 8.52 MB
  • Updated: 2019-01-16