Thẻ Sách Mềm 1.5.7 [free]

Description

Ứng dụng kiểm tra số sê-ri trên Thẻ sử dụng Sách Mềm để cảnh báo sách giả cho người mua nếu số sê-ri đã được sử dụng hoặc không hợp lệ.
Thẻ sử dụng Sách Mềm (gọi tắt Thẻ Sách Mềm), là một thẻ cào ở bìa sau của một số sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ứng dụng này có thể kiểm tra số se-ri in nổi trên
thẻ có phải là số hợp lệ không. Nếu không hợp lệ thì sách có thể là sách giả và người dùng có thể tránh mua. Nếu là số se-ri hợp lệ, mã số dưới lớp phủ bạc, khi cào ra, sẽ
có thể vào trang web http://sachmem.vn để truy cập nhiều tài nguyên liên quan đến cuốn sách đó.


Application checked the serial number on the tag Book Software used to warn of fake buyers if the serial number has been used or not valid.
Used Books Soft card (called Card Software Books), is a scratch card on the back cover of several books of the Vietnam Education Publishing. This application can check the
serial number embossed on the card Is not a valid number. If invalid, the author of the book can be and the user can avoid buying. If the valid serial number,
identification number under the silver coating, the scratch-off, will be able to access the site http://sachmem.vn so many resources related to that book.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Thẻ Sách Mềm
  • Category: Tools
  • App Code: vn.sachmem.app.kiemtramasach
  • Version: 1.5.7
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 7.19 MB
  • Updated: 2019-03-11