PulmoInfo 1.9.02 [free]

Description

Rak płuca co roku dotyka ponad 20 tys. Polaków. Po postawieniu diagnozy wielu pacjentów czuje zagubienie i przytłoczenie z powodu nieznanych im dotąd badań i
przebiegu leczenia.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów onkologicznych Polska Grupa Raka Płuca stworzyła aplikację wspierającą chorych przed przystąpieniem do leczenia, w jego trakcie
oraz po powrocie do domu. Dzięki PulmoInfo pacjenci mogą krok po kroku śledzić przebieg swojego leczenia w zależności od stadium choroby, w którym się znaleźli. Dowiadują
się także, jak dbać o siebie w czasie rehabilitacji.
Stowarzyszenie postawiło na nowe technologie, które dzięki swojej mobilności pozwalają chorym na bieżąco zapoznawać się z procesem diagnostycznym oraz dostępnym i stosowanym
w Polsce leczeniem. Narzędzie wsparte jest praktycznymi filmikami i wypowiedziami ekspertów.
Poza wieloma cennymi wskazówkami i radami, twórcy aplikacji zaopatrzyli pacjentów w kontakty do miejsc udzielających pomocy w zakresie medycznym, rehabilitacyjnym,
pielęgnacyjnym i psychologicznym. Aplikacja PulmoInfo jest więc źródłem wiedzy nie tylko dla osób chorujących na raka płuca, ale także ich rodzin.
UWAGA!!!!
Po instalacji aplikacji i pierwszym uruchomieniu, aplikacja zapyta o KOD, który można wpisać, ale nie jest on wymagany.
Jeżeli chce się pominąć kod, to wystarczy kliknąć w lewe górne MENU i korzystać z aplikacji.
Jeżeli użytkownik chce wpisać kod, robi to następująco:
KOD POCZTOWY (bez znaków specjalnych) Pierwsza litera Imienia i Nazwiska numer kontrolny
Np. 00459AK01


Lung cancer affects over 20,000 every year. Poles. After diagnosis, many patients feel lost and overwhelmed because of unknown research and course of
treatment.
In order to meet the needs of oncological patients, the Polish Cancer Group developed an application supporting the patients before and during the treatment, as well as
after returning home. Thanks to PulmoInfo, patients can follow their treatment step by step depending on the stage of the disease they are in. They also learn how to take
care of themselves during rehabilitation.
The Association has focused on new technologies that, thanks to its mobility, allow patients to get acquainted with the diagnostic process and the treatment available and
applied in Poland. The tool is supported by practical videos and expert statements.
In addition to many valuable tips and advices, the application developers provided patients with contacts to places providing medical, rehabilitation, care and psychological
assistance. The PulmoInfo application is therefore a source of knowledge not only for people suffering from lung cancer, but also for their families.
ATTENTION!!!!
After installing the application and first launching, the application will ask for a CODE that can be entered, but it is not required.
If you want to skip the code, just click on the left upper MENU and use the application.
If the user wants to enter the code, he does it as follows:
POST CODE (no special characters) First letter of the Name and Names control number
E.g. 00459AK01

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: PulmoInfo
  • Category: Health & Fitness
  • App Code: uk.co.holyidea.pulmoinfo
  • Version: 1.9.02
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 61.65 MB
  • Updated: 2022-05-13