Welbi 1.15.34 [free]

Description

Czas aktywności i snu, nastrój, tętno, BMI, wiek, płeć, waga, wzrost. Najlepsze źródło informacji o sobie masz zazwyczaj pod ręką, ale czy korzystasz z tej
wiedzy, by żyć zdrowiej?
Czas lepiej wsłuchać się w swój organizm i skuteczniej zadbać o zdrowie!
WITAJ W ŚWIECIE WELBI
Oto Twoje centrum zarządzania zdrowiem. Znajdziesz w nim aktualne informacje o swoim stanie psychofizycznym, poznasz potrzeby organizmu i dowiesz się, jak wykorzystać tę
wiedzę, by lepiej o siebie zadbać.
DLA KOGO JEST WELBI?
Uważasz, że trzeba mieć doktorat, by dobrze dbać o zdrowie? Że to zabiera mnóstwo czasu? Już coś robisz, ale nie widzisz efektów i tracisz motywację? Welbi jest właśnie dla
Ciebie! … i dla każdego, kto chce lepiej poznać potrzeby swojego organizmu, aby skutecznie o siebie dbać.
SPRAWDŹ, CO POTRAFI WELBI!
Welbi wykona pogłębioną analizę Twojego stanu, także pod kątem ewentualnych zagrożeń dla zdrowia, a następnie przedstawi wynik analizy i podpowie jak można dalej
działać.
Welbi pomoże Ci utrzymać motywację i skutecznie realizować plan na zdrowie. Jak? Na przykład zaprosi Cię do udziału w wyzwaniach. Wyzwania Welbi to opracowane przez naszych
specjalistów rekomendacje zmiany przyzwyczajeń żywieniowych lub związanych z aktywnością, dzięki którym zaczniesz zdrowiej funkcjonować.
WELBI ANALIZUJE DANE Z TRZECH ŹRÓDEŁ, ABY DOSTOSOWAĆ ZALECENIA
1. Pochodzące z połączonych urządzeń smart (zegarki, inteligentne opaski fitness, pulsometry) lub aplikacji Health.
2. Wprowadzone przez Ciebie dane biometryczne: wiek, płeć, wzrost, waga, obwód talii i bioder.
3. Dokonaną przez Ciebie autoocenę nastroju.
Im więcej urządzeń połączysz i im systematyczniej będziesz oceniać swój nastrój, tym lepiej silnik Welbi wykona dla Ciebie analityczną robotę. Welbi wystawi ocenę Twojego
stanu i zadba o Ciebie z każdej strony.
WELBI OCENIA TWOJE PARAMETRY ŻYCIA W PIĘCIU KATEGORIACH
UMYSŁ | Wprowadź informacje o nastroju, patrz, jak zmienia się w czasie i korzystaj
z podpowiedzi, co robić, żeby dobre samopoczucie zaczęło dominować.
SERCE | Połącz urządzenie, które monitoruje pracę serca. Welbi przeanalizuje tętno spoczynkowe, oszacuje wydolność tlenową i podpowie Ci, jak dbać o kondycję.
SEN | Analizuj swój sen na iście laboratoryjnym poziomie, by dowiedzieć się jak nocą funkcjonuje Twój organizm i poprawić jakość wypoczynku.
WAGA | Dodaj dane biometryczne oraz wiek i płeć. Welbi pomoże Ci kontrolować BMI i uzyskać spersonalizowane porady o diecie.
AKTYWNOŚĆ | Mierz codzienną liczbę kroków oraz monitoruj intensywność i czas aktywności sportowej, by dowiedzieć się, jak poprawiać sprawność.
ZOBACZ, ILE ZYSKUJESZ!
PO PIERWSZE – WIEDZA O SOBIE |Wiedza o tym, co aktualnie dzieje się z Twoim organizmem, to Twój największy sprzymierzeniec w walce o zdrowie. Welbi pokaże, jak dobrze
o siebie dbasz. Z biblioteki ponad 600 porad dostarczy dostosowane do Twojego stanu porady.
Zasygnalizuje też, potrzebę kontaktu z lekarzem.
PO DRUGIE – SYSTEMATYCZNE DOSKONALENIE | Spersonalizowane porady, dostosowane do Twojego organizmu. Inspirujące wyzwania wprowadzające zdrowe nawyki. Welbi koncentruje się
na systematycznej poprawie Twojego zdrowia.
PO TRZECIE – MOTYWACJA NA CO DZIEŃ | Welbi, wpisując się w rytm Twojego życia, poprowadzi Cię metodą małych kroków. Działaj systematycznie, a osiągniesz swój cel – więcej
zdrowia i lepszy nastrój!
PO CZWARTE – RADOŚĆ ŻYCIA | Gdy o siebie dbasz i widzisz pozytywny wpływ działania na swój organizm, to ogromny powód do dumy. Wellbeing to stan umysłu i ciała, o który
możesz powalczyć z Welbi!
Zaczynamy?
Welbi jest szczere i bezpośrednie w swojej komunikacji, jednak wszelkie treści, które wyświetlane są w aplikacji, nie zastąpią Ci profesjonalnej porady, diagnozy lub
specjalistycznego leczenia. Na bazie pogłębionej analizy twojego stanu zdrowia przedstawimy Ci zalecenia jak jeszcze lepiej o nie zadbać. Warto je jednak zawsze skonsultować
z lekarzem, tym bardziej jeśli chorujesz albo masz przewlekłe problemy ze zdrowiem.


Activity and sleep time, mood, heart rate, BMI, age, gender, weight, height. You usually have the best source of information about yourself at hand, but do
you use that knowledge to live a healthier life?
It's time to listen to your body better and take care of your health more effectively!
WELCOME TO THE WORLD OF WELBI
This is your health management center. In it you will find up-to-date information about your psychophysical condition, learn about the body's needs and learn how to use this
knowledge to take better care of yourself.
WHO IS WELBI FOR?
Do you think you need a PhD to take good care of your health? That it takes a lot of time? Are you already doing something, but you don't see the results and you are losing
your motivation? Welbi is just for you! ... and for everyone who wants to better understand the needs of their body in order to effectively take care of themselves.
CHECK WHAT WELBI CAN!
Welbi will perform an in-depth analysis of your condition, also in terms of possible health risks, and then present the result of the analysis and suggest how to
proceed.
Welbi will help you stay motivated and successfully implement your health plan. As? For example, it will invite you to participate in challenges. Welbi's challenges are
recommendations developed by our specialists to change your eating or activity-related habits, thanks to which you will start functioning healthier.
WELBI ANALYZES DATA FROM THREE SOURCES TO CUSTOMIZE RECOMMENDATIONS
1. Coming from connected smart devices (watches, smart fitness bands, heart rate monitors) or the Health app.
2. Biometric data entered by you: age, gender, height, weight, waist and hip circumference.
3. Your mood self-assessment.
The more devices you connect and the more systematically you evaluate your mood, the better the Welbi engine will do the analytical work for you. Welbi will evaluate your
condition and will take care of you from all sides.
WELBI ASSESSES YOUR LIFE PARAMETERS IN FIVE CATEGORIES
MIND | Enter your mood information, watch it change over time, and enjoy
with tips on what to do to make your well-being dominate.
HEART | Connect a device that monitors the work of the heart. Welbi will analyze your resting heart rate, estimate your aerobic fitness and give you tips on how to stay
fit.
SLEEP | Analyze your sleep at a laboratory level to find out how your body functions at night and improve the quality of your rest.
WEIGHT | Add biometrics as well as age and gender. Welbi will help you control your BMI and get personalized dietary advice.
ACTIVITY | Measure your daily step count and monitor the intensity and duration of your sports activity to learn how to improve your fitness.
SEE HOW MUCH YOU GAIN!
FIRST - KNOWING ABOUT YOURSELF | Knowing what is currently happening to your body is your greatest ally in the fight for health. Welbi will show you how well
you take care of yourself. From a library of over 600 tips, you can find advice tailored to your condition.
It will also indicate the need to contact a doctor.
SECONDLY - SYSTEMATIC IMPROVEMENT | Personalized advice tailored to your body. Inspirational challenges introducing healthy habits. Welbi focuses on systematically improving
your health.
THIRDLY - MOTIVATION EVERY DAY | Welbi, fitting into the rhythm of your life, will guide you through the method of small steps. Act systematically and you will achieve your
goal - more health and better mood!
FOURTH - JOY OF LIFE | When you take care of yourself and see a positive effect on your body, it is a great source of pride. Wellbeing is a state of mind and body that you
can fight for with Welbi!
Are we starting?
Welbi is honest and direct in its communication, however, any content displayed in the application is not a substitute for professional advice, diagnosis or specialist
treatment. Based on an in-depth analysis of your health condition, we will provide you with recommendations on how to take care of it even better. However, it is always
worth consulting a doctor, especially if you are ill or have chronic health problems.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Welbi
  • Category: Health & Fitness
  • App Code: pl.welbi
  • Version: 1.15.34
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 17.35 MB
  • Updated: 2022-05-15