Kutxabank 2.4.2 [free]

Description

La app Kutxabank te da acceso a la Banca móvil y a todo lo que necesitas de Kutxabank. Sencilla, gratuita y siempre disponible. Con tus claves de Banca
online tus gestiones bancarias siempre a mano, que te permitirán resolver temas urgentes o aprovechar mejor tu tiempo.Acceso seguro: Accede con huella y Face-ID (iOS), cambia tus claves, recupéralas si lo necesitas… Utiliza la opción de recordar usuario para mayor comodidad y
recibir avisos de interés activando las notificacionesTarjetas: Gestión integral: contrata tarjetas, apaga y enciende, bloqueo definitivo, financia tus compras, cambia límites, tarjetas virtuales…Préstamos: Contrata préstamos desde la app, fácil y rápidoRecibos: Control total: Paga con cámara, gráficas para control del gasto, cambia la cuenta, recibe avisos, consulta los pendientes…Plan de Previsión /Pensiones: Simula tu plan de jubilación y haz tus aportacionesMis Comunicaciones: Consulta tu correspondencia y el Buzón de avisos. Configura las notificaciones: Tenemos preparado un catálogo de
notificaciones para que estés al tanto de tus cuentas y tarjetas, actívalas.
Firma trámites y envía documentos.
En Mis otros bancos tendrás las posiciones de todas tus cuentas y tarjetas visibles en la app.Transferencias: proceso guiado más intuitivo que incluye la gestión de órdenes permanentes y las transferencias internacionales en euros.
Consulta la Ayuda si tienes dudas, y utiliza el buscador. Estamos cuando nos necesitas.
Con información de Mercados, índices, divisas y tipos de interés.
Acceso directo a Web, Oficinas y cajeros, Actividades y entradas, KutxabankPay…
Todo ello desde un entorno accesible para las personas con diversidad funcionalidad visual.
-----
Kutxabanken app-ak zure esku jartzen du Banka mugikorra eta Kutxabanketik behar duzun guztia. Erraza, doakoa eta beti erabilgarri.Zure lineako bankuarekin banku-kudeaketak
beti eskura izango dituzu: presazko kontuak konpontzen eta denbora hobeto baliatzen lagunduko dizu.Sarbide segurua: Sartu hatz-markarekin eta Face-ID (iOS) funtzioarekin, aldatu gakoak, berreskuratu beharrezkoa izanez gero… Erabili erabiltzailea gogoratzeko
aukera erosotasun handiagoa izateko, eta jaso interesekoak diren abisuak jakinarazpenak aktibatuz.Txartelak: Osoko kudeaketa: kontratatu txartelak, itzali eta piztu, behin betiko blokeoa, finantzatu erosketak, aldatu mugak, txartel birtualak…Maileguak: Kontratatu maileguak app-etik, erraz eta bizkorOrdainagiriak: Kontrol osoa: Ordaindu kamerarekin, gastu-kontrolerako grafikoak, aldatu kontua, jaso abisuak, kontsultatu zain daudenak…Aurreikuspen-/pentsio-plana: Egin erretiro-planaren simulazioa eta egin ekarpenakNire komunikazioak: Kontsultatu zure posta eta abisu-postontzia. Konfiguratu jakinarazpenak: Jakinarazpen-katalogo bat prestatuta daukagu zure kontuen
eta txartelen jarraipena egin dezazun. Aktiba itzazu.
Sinatu izapideak eta bidali dokumentuak.Nire beste bankuak atalean ikus ditzakezu zure kontu guztiak eta ikusgai dituzun txartelak app-ean.Transferentziak: prozesu gidatu intuitiboagoa, agindu iraunkorrak eta nazioarteko transferentziak eurotan barne hartzen dituena.
Zalantzarik izanez gero, kontsultatu Laguntza eta erabili bilatzailea. Zure esanetara gauzkazu behar gaituzunean.
Merkatuei, indizeei, dibisei eta interes-tasei buruzko informazioarekin.
Zuzeneko sarbidea webera, bulegoetara eta kutxazainetara, jarduera eta sarreretara, KutxabankPay-ra…
Hori guztia ikusmen-dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako ingurune irisgarri batetik.


The Kutxabank app gives you access to Mobile Banking and everything you need from Kutxabank. Simple, free and always available. With your online Banking
keys your banking procedures are always at hand, which will allow you to solve urgent issues or make better use of your time.Secure access: Access with fingerprint and Face-ID (iOS), change your keys, recover them if you need it ... Use the option to remember user for greater convenience and
receive notices of interest activating notifications
Cards: Comprehensive management: hire cards, switch off and on, permanent blocking, finance your purchases, change limits, virtual cards ...
Loans: Hire loans from the app, easy and fast
Receipts: Full control: Pay with camera, graphs to control spending, change the account, receive notifications, check the pending ...
Pension Plan / Pension: Simulate your retirement plan and make your contributions
My Communications: Check your correspondence and the Mailbox. Set up notifications: We have prepared a notifications catalog so that you are aware of your accounts and
cards, activate them .
Sign paperwork and send documents.
In My other banks you will have the positions of all your accounts and cards visible in the app.
Transfers: more intuitive guided process that includes the management of permanent orders and international transfers in euros.
Check the Help if you have questions, and use the search engine. We are when you need us.
With information on markets, indices, currencies and interest rates.
Direct access to Web, Offices and cashiers, Activities and tickets, KutxabankPay ...
All this from an accessible environment for people with diverse visual functionality.
-----
Kutxabanken app-ak zure esku jartzen du Banka mugikorra eta Kutxabanketik behar duzun guztia. Erraza, doakoa eta beti erabilgarri.Zure lineako bankuarekin banku-kudeaketak
beti eskura izango dituzu: presazko kontuak konpontzen eta denbora hobeto baliatzen lagunduko dizu.
Sarbide security: Sartu hatz-markarekin eta Face-ID (iOS) funtzioarekin, aldatu gakoak, berreskuratu beharrezkoa izanez gero ... Erabili erabiltzailea gogoratzeko aukera
erosotasun handiagoa izateko, eta jaso interesekoak diren abisuak jakinarazpenak aktibatuz.
Txartelak: Osoko kudeaketa: kontratatu txartelak, itzali eta piztu, behin betiko blokeoa, finantzatu erosketak, aldatu mugak, txartel birtualak ...
Maileguak: Kontratatu maileguak app-etik, erraz eta bizkor
Ordainagiriak: Kontrol osoa: Ordaindu kamerarekin, gastu-kontrolerako grafikoak , aldatu kontua, jaso abisuak, kontsultatu zain daudenak ...
Aurreikuspen- / pentsio-plana: Egin erretiro-planaren simulazioa eta egin ekarpenak
Nire komunikazioak: Kontsultatu zure posta eta abisu-postontzia. Konfiguratu jakinarazpenak: Jakinarazpen -katalogo bat prestatuta daukagu ​​zure kontuen eta txartelen
jarraipena egin dezazun. Aktiba itzazu.
Sinatu izapideak eta bidali dokumentuak.
Nire beste bankuak atalean ikus ditzakezu zure kontu guztiak eta ikusgai dituzun txartelak app-ean.
Transferentziak: prozesu gidatu intuitiboagoa, agindu iraunkorrak eta nazioarteko transferentziak eurotan barne hartzen dituena.
Zalantzarik izanez gero, kontsultatu Laguntza eta erabili bilatzailea. Zure esanetara gauzkazu behar gaituzunean.
Merkatuei, indizeei, dibisei eta interes-tasei buruzko informazioarekin.
Zuzeneko sarbidea webera, bulegoetara eta kutxazainetara, jardrera eta sarreretara, KutxabankPay-ra ...
Hori guztia ikusmen-dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako ingurune irisgarri batetik.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Kutxabank
  • Category: Finance
  • App Code: com.kutxabank.android
  • Version: 2.4.2
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 2.78 MB
  • Updated: 2019-06-15