Emddi Driver - Ứng dụng dành cho lái xe 1.07.00 [free]

Description

Emddi Driver - Trở thành đối tác của Emddi - Lái xe và tạo thu nhập nhanh chóng.
- Giúp mọi người di chuyển quanh thành phố và kiếm tiền trong lịch trình của bạn. Lái xe bất cứ khi nào bạn muốn - Emddi cung cấp cách thức linh hoạt để kiếm thêm tiền
theo cách của bạn. Không cần đến văn phòng, chẳng có ông chủ, không có giờ làm việc cố định.
- Tải xuống ứng dụng Emddi Driver và đăng ký để lái xe trong ứng dụng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành thủ tục nhanh chóng.
Lên đường
- Ứng dụng này cung cấp những tính năng mới nhất nhằm giúp bạn tập trung lái xe và kiếm tiền.
- Chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng ứng dụng, cung cấp điều hướng tùy chọn và bộ phận hỗ trợ Trợ giúp, cũng như cho bạn biết khi có những cơ hội đặc biệt để kiếm được
nhiều tiền hơn. Mỗi chuyến đi bạn thực hiện đều được GPS theo dõi toàn bộ để đảm bảo sự an toàn.
Nhận thanh toán
- Bạn có thể xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền bất cứ lúc nào sau mỗi chuyến đi. Bạn sẽ được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mỗi tuần hoặc nhận tiền mặt
trong mỗi chuyến đi—tùy thuộc vào bạn lái xe ở quốc gia nào.


Emddi Driver - Become Partner Emddi - Driving and generate quick income.
- Help people to move around the city and make money in your schedule. Drive whenever you want - Emddi provides flexible way to earn extra money in your way. Needless to
office, no boss, no fixed working hours.
- Download the app and register Emddi Driver to drive in the application. We will guide you to complete the procedures quickly.
Let's go
- This app provides the latest features to help you concentrate on driving and make money.
- We'll explain how to use the application, providing navigation options and support assistance, as well as let you know when there are special opportunities to earn more
money. Every trip you make are full GPS tracking to ensure safety.
Payee
- You can see how much he has earned money anytime after each trip. You will be paid directly into a bank account or get cash each week in each trip-depending on your
driving in any country.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Emddi Driver - Ứng dụng dành cho lái xe
  • Category: Travel & Local
  • App Code: com.emddi.driver
  • Version: 1.07.00
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 8.74 MB
  • Updated: 2020-05-22