My Becamex 6.5.5 [free]

Description

Ứng dụng về Quy trình, lịch làm việc cá nhân và đơn vị. Các thông tin về bảng lương, tin tức của tổng công ty Becamex IDC.
Các tính năng:
Quy trình: Tạo mới, phê duyệt, từ chối, thu hồi quy trình. Quản lý các quy trình.
Lịch: Tạo mới, phê duyệt lịch cho cá nhân và đơn vị.
Tin tức: Các tin tức công cộng và nội bộ của tổng công ty Becamex IDC
Lương: Xem bảng lương của nhân viên theo kỳ tính lương.
eOffice: Sử dụng website: eoffice.becamex.com.vn trên ứng dụng
Mạng xã hội Becamex: Đang phát triển
Công việc: Tính năng đang phát triển
Thông báo: Tính năng đang phát triển
Cảm ơn anh chị đã sử dụng ứng dụng !
Mọi chi tiết xin liên hệ Ngô Hoàng Lân-Trung tâm Chuyển Đổi Số. E-mail: [email protected]
Trân trọng !


Application about Processes, personal schedules and units. The information about payroll, news of Becamex IDC Corporation.
Functions:
Process: Create new, approve, reject, revoke process. Manage processes.
Calendar: Create new, approve calendars for individuals and units.
News: Public and internal news of Becamex IDC Corporation
Salary: See the employee's payroll by pay period.
eOffice: Use website: eoffice.becamex.com.vn on the application
Becamex social network: Under development
Work: Features are under development
Notice: Features are under development
Thank you for using the application!
For further information, please contact Ngo Hoang Lan - Digital Transformation Center. E-mail: [email protected]
Best regards !

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: My Becamex
  • Category: Productivity
  • App Code: com.becamex.eoffice
  • Version: 6.5.5
  • Requirement: 4.4w or higher
  • File Size : 17.51 MB
  • Updated: 2022-05-15